Jdi na obsah Jdi na menu
 


VOP

Všeobecné obchodní podmínky pro cestující


Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví podmínky užívání aplikace TAXI OSTRAVA, tj. technologie, která propojuje cestující s dopravci, kteří pak cestujícím poskytují přepravní služby (dále jen „aplikace TAXI OSTRAVA“). Pojmy „nás“ nebo „my“ se rozumí vlastník a provozovatel aplikace TAXI OSTRAVA, společnost BRABEC LUKÁŠ, registrační číslo společnosti: 75971399, se sídlem Ostrava - Radvanice, Ludvíkova 25/26 psč 716 00 (dále jen „společnost BRABEC LUKÁŠ“). Užívat aplikaci TAXI OSTRAVA je možné jen na základě souhlasu s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami:


1.UŽÍVÁNÍ APLIKACE TAXI OSTRAVA

1.1. Společnost BRABEC LUKÁŠ, registrační číslo společnosti: 75971399, se sídlem Ostrava - Radvanice, Ludvíkova 25/26 psč 716 00  prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA poskytuje služby zprostředkovatele taxislužby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen „ZSD“). Samotné přepravní služby poskytují dopravci na základě smlouvy o přepravě osob uzavřené s vámi jako s cestujícími. Dopravci poskytují přepravní služby samostatně jako nezávislí podnikatelé na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování přepravních služeb se řeší výhradně mezi cestujícími a dopravci. Údaje týkající se dopravců a jejich přepravních služeb jsou k dispozici v aplikaci TAXI OSTRAVA, účtenky za jednotlivé přepravy jsou zasílány sms s odkazem na hodnocení řidiče a kolonkou pro vyplnění e-mailové adresy, kde Vám příjde účtenka elektronický ihned po ukončení přepravy. 1.2. Při užívání aplikace TAXI OSTRAVA platíte přepravní službu dopravci hotově nebo přes platební terminál dopravce. Platby zahrnují daně v příslušné sazbě, pokud musí být ze zákona účtovány. 

2.OBJEDNÁVÁNÍ A RUŠENÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB


2.1. Pokud si v aplikaci TAXI OSTRAVA objednáte přepravní službu a dopravce souhlasí s přijetím objednávky, považuje se přepravní služba za objednanou. 2.2. Poté co dopravce potvrdí, že provede vaši jízdu, uzavřete s daným dopravcem samostatnou smlouvu o přepravě osoby, jejímž předmětem je zajištění vaší přepravy za podmínek, na kterých se s dopravcem dohodnete. Společnost TAXI OSTRAVA přepravu nezajišťuje a není stranou vaší smlouvy uzavírané s příslušným dopravcem. 2.3. Ke zrušení objednané jízdy dojde v případě, kdy dopravce přijme vaši objednávku a vy následně zrušíte objednanou přepravní službu. Bude-li požadavek na poskytnutí přepravní služby zrušen až po určité době od objednání přepravy, budete povinni uhradit storno poplatek. 2.4. Pokud opakovaně zrušíte požadavek na poskytnutí přepravní služby během 24 hodin, můžeme na výstrahu dočasně zablokovat váš účet. Po více takových blokacích můžeme zablokovat váš účet i na delší dobu (např. 6 měsíců). Po uplynutí této doby můžete požádat o reaktivaci vašeho účtu a společnost BRABEC LUKÁŠ vaši žádost posoudí, případné odblokování účtu záleží zcela na uvážení společnosti BRABEC LUKÁŠ. 2.5. Pokud dopravce informuje cestujícího o příjezdu vozidla na místo určení a cestující nebo osoby, pro které byla přeprava objednaná, nedorazí k vozidlu v přiměřené době, bude požadavek na poskytnutí přepravní služby považován za zrušený. Upozorňujeme, že dopravce se může rozhodnout zrušit váš požadavek na přepravu. Vezměte prosím na vědomí, že společnost BRABEC LUKÁŠ za takové situace není odpovědná. 2.6. Jakmile dopravce přijede na místo určení a pošle vám upozornění o jeho příjezdu formou sms. 2.7. Pokud jste si objednali přepravní službu přes aplikaci TAXI OSTRAVA a způsobíte škodu na vozidle nebo vybavení vozidla dopravce (včetně zanechání skvrn, zašpinění vozidla nebo způsobení zápachu ve vozidle), má dopravce právo požadovat náhradu škody. Pokud náhradu škody dopravci neuhradíte, společnost BRABEC LUKÁŠ může uplatňovat nároky jménem poskytovatele přepravních služeb, případně vám i zablokovat účet.


3.LICENCE K UŽÍVÁNÍ APLIKACE TAXI OSTRAVA

3.1. Dokud budete dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky, zavazujeme se vám poskytovat bezplatné, odvolatelné a nevýhradní právo užívání aplikace TAXI OSTRAVA v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, oznámením o ochraně osobních údajů a podmínkami příslušného obchodu s mobilními aplikacemi. Toto právo k užívání aplikace TAXI OSTRAVA nesmíte převést ani k němu poskytnout podlicenci. V případě, že bude vaše právo užívat aplikaci TAXI OSTRAVA zrušeno, bude zrušena i příslušná nevýhradní licence.


4.ODPOVĚDNOST


4.1. Společnost BRABEC LUKÁŠ odpovídá za kvalitu poskytovaných přepravních služeb pouze v rozsahu povinností zprostředkovatele taxislužby stanovených dle ZSD. Společnost BRABEC LUKÁŠ svojí kontrolní činností zajišťuje, že přepravní služba zprostředkovaná prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA byla: a) poskytnuta osobou, která v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem příslušné koncese, nebo b) provedena vozidlem, které není vozidlem cestujícího ani v době poskytnutí přepravy po dobu delší než 15 pracovních dnů vozidlem taxislužby, nebo c) provedena řidičem, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Kromě plnění těchto zákonných povinností nemůžeme zaručit ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za kvalitu a bezvadnost poskytování přepravních služeb, které poskytují dopravci jako subjekty nezávislé na společnosti BRABEC LUKÁŠ. 4.2. Společnost BRABEC LUKÁŠ nezaručuje, že Vaše objednávka přepravní služby bude dopravcem přijata, jelikož poskytování přepravních služeb dopravci závisí výhradně na jejich chování a samostatné aktivitě. Proto nemůžeme zaručit, že v každou denní dobu bude k dispozici dopravce ochotný přijmout vaši objednávku. 4.3. Vaše právo spotřebitele na vrácení peněz se nevztahuje na objednávky přes aplikaci BRABEC LUKÁŠ. Podání žádosti o vrácení peněz za přepravní službu nepředstavuje vaše odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo poskytnutí dané přepravní služby objednáno. 4.4. Aplikace TAXI OSTRAVA je vám k dispozici „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost BRABEC LUKÁŠ nezaručuje ani negarantuje, že přístup k aplikaci TAXI OSTRAVA bude fungovat bez přerušení či chyb. V případě chyb softwaru aplikace TAXI OSTRAVA se budeme snažit tyto chyby co nejdříve napravit. Vezměte ovšem na vědomí, že fungování aplikace může být omezeno z důvodu příležitostného výskytu technických chyb a my nejsme schopni zaručit, že aplikace bude fungovat za každých okolnosti. 4.5. Společnost BRABEC LUKÁŠ, její zástupci, ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která vám může vzniknout v souvislosti s užíváním aplikace TAXI OSTRAVA, nebo spoléháním se na jízdu sjednanou prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA. V této souvislosti společnost BRABEC LUKÁŠ zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti dat ani za žádný jiný druh škod. 4.6. Finanční odpovědnost společnosti BRABEC LUKÁŠ v souvislosti s porušením licenční smlouvy je omezena na 10000KČ. Právo požadovat náhradu škody máte pouze tehdy, jestliže společnost BRABEC LUKÁŠ porušila licenční smlouvu úmyslně. Společnost BRABEC LUKÁŠ není žádným způsobem odpovědná za jednání či nejednání dopravce poskytujícího přepravní službu ani za škody, které dopravce způsobí cestujícímu. 4.7. Zavazujete se v plné výši odškodnit a zbavit společnost BRABEC LUKÁŠ, zástupce, nebo zaměstnance odpovědnosti za jakékoli nároky či škody, které jim vzniknou v důsledku vašeho užívání aplikace TAXI OSTRAVA, nebo v důsledku využití přepravních služeb, které si zajistíte prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA. 4.8. Společnost BRABEC LUKÁŠ může s okamžitou platností kdykoli ukončit vaše užívání aplikace TAXI OSTRAVA, a to i bez sdělení důvodu, zejména v případě, že porušíte tyto všeobecné obchodní podmínky nebo pokud to budeme považovat za nezbytné v zájmu ochrany integrity společnosti BRABEC LUKÁŠ nebo bezpečnosti dopravců.


5.OSVĚDČENÉ POSTUPY PŘI UŽÍVÁNÍ APLIKACE TAXI OSTRAVA

5.1. Kromě výše uvedených povinností zprostředkovatele taxislužby společnost BRABEC LUKÁŠ neodpovídá za případné problémy s kvalitou přepravních služeb poskytnutých na základě objednávky prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA, ani za skutečnost, že jsou tyto přepravní služby poskytovány v souladu se všemi právními předpisy. 5.2. Společnost BRABEC LUKÁŠ si vyhrazuje právo požádat vás v aplikaci TAXI OSTRAVA o vyplnění dotazníku ohledně vaší zpětné vazby a to za účelem předávání podnětů a návrhů dopravcům, kteří tak mohou zlepšit kvalitu svých přepravních služeb. 5.3. Očekáváme, že aplikaci TAXI OSTRAVA budete užívat v dobré víře a budete se chovat slušně k dopravcům, kteří nabízejí své služby prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA. Společnost BRABEC LUKÁŠ si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud porušíte ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo pokud budete jednat se zlým úmyslem, např. zadržováním platby za poskytnutí přepravní služby, podvod, neslušné chování k řidičům atd. V těchto případech může být váš účet v aplikaci TAXI OSTRAVA zrušen bez předchozího upozornění a bez sdělení důvodu jeho zrušení. 5.4. Společnost BRABEC LUKÁŠ vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že aplikaci TAXI OSTRAVA užívají pouze dopravci, kteří jsou ve své profesi poctiví a slušní k cestujícím a kteří dodržují právní předpisy upravující jejich činnost. Nejsme však ze své pozice zprostředkovatele taxislužby schopní zajistit, že každý poskytovatel přepravních služeb, kterého vyhledá aplikace TAXI OSTRAVA, bude vždy splňovat výše uvedená kritéria. Pokud vám bude poskytnuta sporná přepravní služba, informujte o tom příslušného dopravce, nebo naši zákaznickou podporu.


6.ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK


6.1. Pokud dojde k zásadním změnám těchto všeobecných obchodních podmínek, budete o tom minimálně 7 dní předem informování e-mailem nebo formou upozornění zaslaného prostřednictvím aplikace TAXI OSTRAVA. V případě, že budete užívat aplikaci TAXI OSTRAVA i po informování o změně všeobecných obchodních podmínek, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte. V případě vašeho nesouhlasu se změněným zněním všeobecných obchodních podmínek máte právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu písemně vypovědět ve výpovědní době 7 dní.


7.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


7.1. V případě, že dojde mezi společností BRABEC LUKÁŠ a vámi ke vzniku spotřebitelského sporu z licenční smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může cestující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz. Všeobecné obchodní podmínky se budou řídit, vykládat a prosazovat v souladu s právními předpisy ČESKÉ REPUBLIKY. Nebude-li možné případný spor vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy vyřešit smírně, bude daný spor s konečnou platností rozhodnut před okresním soudem pro okres Ostrava v České republice. Pokud jsou ustanovení všeobecných obchodních podmínek uznána za nevymahatelná, nahradí smluvní strany daná ustanovení vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu daného ustanovení. Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 1. 7. 2020